Genel Bilgi

Siirt Üniversitesi Etik kurulunun yönergesi, Siirt Üniversitesi Senatosu'nun 31.12.2014 tarihli toplantısında kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Etik Kurulun Görev ve Yetkileri

Kurul Siirt Üniversitesinde görev yapan akademik ve idari personeli, öğrencileri, hizmet veren ve alan tüm kişileri kapsayan etik ilkelere uyulmasını sağlamak amacıyla bu yönergede verilen yetkileri kullanarak aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Etik ilke ve kuralların uygulanma yöntemlerini belirler.

b) Ulusal ve uluslararası metinlerde düzenlenmemiş, bir etik sorunla karşılaşıldığında, bunu bir ilkeye veya kurala bağlar.

c) Etik ilkelere aykırı olduğu ileri sürülen başvuruları, konuyla ilgili mevzuat ve etik ilkeler doğrultusunda değerlendirir.

d) Kişilerin ve birimlerin iş, karar ve uygulamalarında etik ilke ve standartlara ilişkin karşılaştıkları ikilem ve sorunlar hakkında yol gösterir.

e) Yeni yöntem ve teknolojilerin uygulanmasının etik ilke ve standartlar yönünden uygunluğunu değerlendirir.

f) Gerektiğinde alt komisyonlar oluşturur.

g) Gerektiğinde uzman danışman görüşü alır, ilgili kişilerle yazışmalar yapar ve bilgi ister.

h) Başvuru formlarını hazırlar ve gerektiğinde yeni düzenleme yapar.

i) Bilimsel etik ve yayın etiği ile ilgili aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

1. Bilim etiği ilkelerinin ihlalinin önlenmesi konusunda politikalar geliştirmek,

2. Siirt Üniversitesi tarafından kısmen veya tamamen desteklenen veya yürütülen araştırmaların etiğe uygun yürütülmesini sağlayacak ilkeleri belirlemek,

3. Siirt Üniversitesi bilimsel dergileri için yayın etiği ile ilgili ilkeleri tespit etmek,

4. Siirt Üniversitesi’nde bilimsel araştırma ve yayın etiği kültürünün ve bilincinin yaygınlaşması için faaliyet göstermek,

5. Bilimsel etik ve yayın etiği ile ilgili konularda eğitici faaliyetler düzenlemek ve bu çerçevede gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak,

6. Siirt Üniversitesi bünyesinde yapılan her türlü araştırma ile yayın organlarına gönderilen/ yayımlanan her türlü yayınla ilgili yayın etiği sorunlarını değerlendirmek,

7. Siirt Üniversitesi tarafından kısmen veya tamamen desteklenen veya Siirt Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma projelerinin izlenmesi sürecinde ve sonuçlarının yazılıp gönderildiği bilimsel dergilerde yayımlanan yazılarda tespit edilen yayın etiğine aykırı davranışları incelemek,

8. Madde 5'de yer alan bilimsel etiğe aykırı davranışlar kapsamında yapılan başvuruları veya şikâyetleri incelemek ve karara bağlamak, faaliyetlerini gerçekleştirir.

 

Dr. Öğr. Üyesi BURÇAK ASLAN ÇELİK
Güncelleme : 14.02.2017 10:50:13