Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Telefon 0484 223 1224 / 2805
E-Posta fatih  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme16.04.2013 15:58:10

Yrd.Doç.Dr. FATİH ÇIĞ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı

Doğu Anadolu Kalkınma Programı (DAKAP) fizibilite çalışmalarıkapsamında 2003 yılında Van ve Muş illerinin tarımsal yapısının tespitinde 1 aysüre ile görev yapmıştır.

Biyoteknoloji ve doku kültürü alanında teorikve pratik bilgi almak üzere 2003 yılında 8 ay süre ile Ankara üniversitesiziraat fakültesi tarla bitkileri bölümüne görevlendirilmiştir.

 

Diyarbakır’da 13-17 Ekim 2003 tarihleri arasındadüzenlenen Türkiye V. Tarla Bitkileri Kongresine katılmıştır.

 

Antalya’da 5-9 Eylül 2005 tarihleri arasında yapılanTürkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresine katılmıştır.

Erzurum’da 25-27 Haziran 2007 tarihleri arasındagerçekleştirilen Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresine katılmıştır.

TÜBİTAK tarafından 23-25 Kasım 2008 tarihleri arasında düzenlenen Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynakları Stratejisi8. Çalıştayı’ na davetli olarak katılmıştır.

TMMOB ZiraatMühendisleri Odasının düzenlediği 22-23 Kasım 2008 tarihindeki VI. Öğrencikurultayına Fakültemizi Temsilen Danışman Öğretim Elemanı olarakgörevlendirilmiştir.

Bursa’da 12-15 Eylül 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye IX. TarlaBitkileri Kongresine katılmıştır.

Çankırı’da 20-23 Nisan2012 tarihleri arasında düzenlenen Selahattin İptaş Tarım Sempozyumunakatılmıştır.

Fakültemize ait Web sayfasının düzenlenmesi ve güncel tutulmasıamacı ile 2007 yılında oluşturulan komisyonda görev almıştır.

Üniversitemiztarafından düzenlenen bahar şenliklerinde 2006-2010 yılları arasında Fakültemizsportif faaliyetler komisyonunda görev alarak basketbol ve voleybol branşsorumluluğunu yapmıştır.

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Tarla Bitkileri BilimiDerneği

 

 

Ödüller:

Tübitak Yayın TeşvikÖdülü, 2009

Yüzüncü YılÜniversitesi, Çeşitli Sosyal Faaliyetler için Teşekkür Plaketleri (4 adet) 

Güncelleme : 18.04.2013 13:25:38
YAYINLAR VE PROJELER

Projelerde Yaptığı Görevler:

Farklı bor dozlarınınbuğday ve arpada verim ve verim ile ilgili karakterlere etkilerinin araştırılması.(Devam ediyor), Yüzüncü YılÜniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Münferit Proje,

Yardımcı Araştırmacı, 2013-ZF-B001.

 

Van Merkez ve Bazı İlçelerinde Tir Buğdayı (Triticum aestivum L. var. leucospermum (Körn.) Farw.)’nın Se İçeriğinin Belirlenmesi ve UygunSe Dozunun Tespiti. (Devam ediyor), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel AraştırmaProjeleri Başkanlığı, Münferit Proje, Proje yürütücüsü, 2012-ZF-B005.

 

Van Gölü Havzasından bitki gelişimini teşvik edici bakterilerinizolasyonu ve bazı kültür bitkilerinde kullanılma olanaklarının araştırılması(Kesin Rapor Sunuldu). TÜBİTAK projesi, Bursiyer,2008-108O147

 

Organik Gübrelemenin Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim ile İlgili KarakterlereEtkilerinin Araştırılması. (Tamamlandı), Yüzüncü Yıl Üniversitesi BilimselAraştırma Projeleri Başkanlığı, Münferit proje, Yardımcı Araştırmacı, 2008-ZF-B067

 

Mikrobiyolojik ve İnorganik Gübrelemenin Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinde Verimve Verim ile İlgili Karakterlere Etkilerinin Araştırılması. (Tamamlandı),Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Doktora TezProjesi, Yardımcı Araştırıcı,2008-FEB-D027

 

Demir (Fe) ve Molibden (Mo) uygulamalarının Mercimek (Lens culinaris Medic.)’te verim ve verimile ilgili parametrelere ve besin elementlerinin alımına etkilerininaraştırılması. (Tamamlandı), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel AraştırmaProjeleri Başkanlığı, Münferit Proje, YardımcıAraştırmacı, 2006 ZF. B 65.

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlananmakaleler:

A1. Togay Y.,Togay N., Çığ F., Erman M., Çelen A.E., 2008. The Effect of Sulphur Applications on Nutrient Composition, Yield andSome Yield Components of Barley (Hordeum vulgare L.). African Journal of Biotechnology, Vol. 7 (18), pp 3255-3260 (SCI-Exp.)

A2. Erman,M., Arı, E., Togay, Y., Çığ, F. 2009. Response of Field Pea (Pisum sativumsp. Arvense L.) to Rhizobium Inoculation and Nitrogen Application in EasternAnotolia. Journal of Animal andVeterinary Advances  8 (4): 612-616. ISSN:1680-5993 (SCI-Exp.)

 

A3. Erman,M., Yıldırım, B., Togay., N., Çığ, F.2009. Effect of Phosphorus Application and Rhizobium Inoculation on the Yield,Nodulation and Nutrient Uptake in Field Pea (Pisum sativum sp. arvenseL.) Journal of Animal and VeterinaryAdvances, 8(2): 301-304,2009ISSN:1680-5593(SCI-Exp.)

A4. Togay,N., Tepe I., Togay Y., Çığ, F. 2009.Nitrogen Levels and Application Methods Affect Weed Biomass, Yield and YieldComponents in Tir Wheat (Triticumaestivum L. var. leucospermum(Körn.) Farw.) New Zealand Journal ofCrop and Horticultural Science,Vol.37,P:105-112,(SCI)

 

B. Uluslararasıbilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 

B1.Togay, N., Togay, Y., Erman, M., Çığ F. 2010. Research on The Effect of Fe (Iron) and Mo(Molybdenum) Applıcatıons on The Yield and Yield Parameters and NutrıentsUptake in Lentil (Lens culinaris Medic.). 5thInternational Food  Legumes ResearchConference (IFLRC V) and 7th European  Conference on Grain Legumes (AEP VII). Bookof Abstracts, p. 318, Legumes for GlobalHealth Legume Crops and Products for Food, Feed and Environmental Benefits April 26-30, 2010 - Antalya, Turkey.

 

B2. Çakmakçı,R., Erman, E., Kotan, R., Çığ, F.,Karagöz, K., Sezen M. 2010. Growth promotion and yield enhancement of sugarbeet and wheat by application of plant growth-promoting rhizobacteria. International Conference on OrganicAgriculture in Scope of Environmental Problems 03-07 February 2010,Famagusta, Cyprus Island,  Book ofAbstracts, p. 22.

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplardabölümler:

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Ulusalhakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Togay,N., Togay, Y., Erman, M., Doğan, Y., ÇığF. 2005. Kuru ve Sulu Koşullarda Farklı Bitki Sıklıklarının Bazı Nohut(Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi TarımBilimleri Dergisi. 11 (4), 417-421 Ankara.

 

D2. Togay,Y., Toğay, N., Erman M., Çığ, F.,2004. Van İlinde Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği ve Yemeklik Tane BaklagillerinDurumu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi FenBilimleri Enstitüsü Dergisi. Cilt:9 Sayı:1, 45-49.

 

D3. Erman, M., Çığ, F., Çelik, M. 2012.Potasyum Uygulamasının Farklı Nohut Çeşitlerinde Verim, Verim Öğeleri veNodülasyona Etkileri Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (1): 124-127.

 

 

D4. Erman, M., Çığ, F., Bakırtaş, E. 2012. Farklı Dozlarda Humik Asit ve Rhizobium Bakteri Aşılamasının Mercimekte Verim,Verim Öğeleri ve Nodülasyona Etkileri Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (1):64-67.

 

D5. Sönmez F., Çığ, F., Erman, M., Tüfenkçi Ş. 2013. Çinko, Tuz ve Mikoriza Uygulamalarının Mısırın Gelişimi ile P ve Zn Alımına Etkisi , YYU, Tarım Bilimleri Dergisi, , 23(1) , 1-11.

 

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildirikitaplarında basılan bildiriler:

E1. Çığ, F., Ülker, M. 2003. Yeni tescil edilenbazı ekmeklik ve makarnalık buğday çeşitlerinin van koşullarında verim ve verimöğelerinin belirlenmesi. Türkiye V.Tarla BitkileriaKongresi,S:431-435Diyarbakır.

E2. ÇIĞ., Fatih, ÜLKER., Mehmet, 2003. Yeni tesciledilen bazı arpa çeşitlerinin van koşullarında verim ve verim öğelerinin belirlenmesi.Türkiye V. Tarla Bitkileri Kongresi,S:436-439Diyarbakır.

E3. Togay, Y., Togay, N.,Kocakaya, Z., Erdal, İ. ve Çığ, F.,2005. Van Koşullarında Çinko Uygulamasının Farklı Buğday Çeşit Ve HatlarındaVerim Ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi. TürkiyeVI. Tarla Bitkileri Kongresi 5-9 Eylül 2005, Antalya (Araştırma SunusuaCiltI:Sayfa595-600).

E4. Çığ, F., Togay, N., Togay, Y., Erman, M.,2007. Arpa (Hordeum vulgare)’dakükürt uygulamalarının verime ve besin elementi alınımına etkisi. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi,S:170-173a25-27Haziran2007Erzurum.

E5. Erman, M., Çığ, F,. Oğuz, F., Togay., N., Togay., Y. 2007. Farklı fosfordozları ve Rhizobium aşılaması uygulamalarının bezelyede verim ve tanede besinelementi içeriğine etkisi. Türkiye VII.Tarla Bitkileri Kongresi,637-640 25-27 Haziran 2007 Erzurum.

E6. Erman, M., Çığ, F., Oğuz, F.,Togay, N., Togay, Y. 2007. Bezelyede (Pisum sativum ssp. arvense L.) TaneVerimi ve Tanede Besin Elementi İçeriği Üzerine Farklı Azot Dozları veRhizobium Aşılamasının Etkisi. GAP V.Tarım Kongresi S: 283-287 17-19 Ekim 2007 Şanlıurfa.

 

E7. Sönmez, F., Çığ, F., Erman, M., Tüfenkçi, Ş. 2008. Farklı Ekim ZamanıUygulamalarının Bazı Arpa (Hordeum Vulgare L. Conv. Distichon) ÇeşitlerindeBesin Elementi Alımına Etkisi. Türkiye4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübreleme Kongresi
Sayfa: 574-581 Konya.

 

E8. Erman, M., Çığ, F., Sönmez, F. 2008. Farklı Ekim Zamanı Uygulamalarının BazıArpa (Hordeum vulgare Conv. distichonAlef.s.1.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkisi. Ülkesel Tahıl Sempozyumu Sayfa: 697-703 2-5 Haziran 2008 Konya

 

E9. Erman, M., Çığ, F. 2009. Farklı Bitki Sıklığı Uygulamalarının Börülce (Vigna Unguiculata (L.) Walp.)’De VerimVe Verim Öğelerine Etkisi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi,Sayfa;669-672  19-22 Ekim 2009 Hatay.

 

E10. Erman, M., Çakmakçı,R., Kotan, R., Çığ, F., Çelik, M., Karagöz, K. 2009. Van Gölü HavzasındaYabani Serin İklim Tahılları ve Yabani Pancar Rizosfer Topraklarında FosfatÇözücü ve Azot Fikseri Bakteri Çeşitliliği. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt 1 Sayfa: 382-386, 19-22 Ekim 2009, Hatay

 

E11. Çakmakçı, R., Kotan, R., Erman, M., Çığ, F., Karagöz, K., Çelik, M. 2009. VanHavzasında bitki gelişimini teşvik edici bakteri izolasyonu için kullanılabilecekönemli bitki grupları. 1. Gap Organik Tarım Kongresi.Sayfa:353-36117-20 Kasım 2009,Şanlıurfa.

 

E12. Erman, M., Kotan, R., Çakmakçı, R., Çığ, F., Karagöz, K., Sezen, M. 2010.Van Gölü Havzasından İzole Edilen Azot Fikseri ve Fosfat Çözücü BakterilerinBuğday ve Şeker Pancarında Büyüme ve Verim Özelikleri Üzerine Etkileri. Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Sayfa:326-330 28 Haziran - 1Temmuz 2010, Erzurum, (Sunulu Bildiri)

 

E13. Çakmakçı, R., Pişkin, A., Kotan, R., Erman, M., İnan, H., Karagöz, K.,Çığ, F., Kutlu, M., Dabiri, J. 2011.Bitki Gelişmesini Teşvik Edici Bakteri Aşılaması ve Gübre Uygulamalarının ŞekerPancarı Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi. Türkiye IX. Tarla BitkileriKongresi, Sayfa: 833-838, 12-15 Eylül 2011 Bursa. (Sunulu Bildiri)

 

E14. Çığ, F.,Erman, M. 2011.Mikrobiyolojik ve İnorganik Gübrelemenin Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinde Verimve Verim İle İlgili Karakterlere Etkilerinin Araştırılması. Türkiye IX.Tarla Bitkileri Kongresi, Sayfa: 309-312, 12-15 Eylül 2011 Bursa.

 

E15 Kasım ŞAHİN, Arzu ÇIĞ, Nalan TÜRKOĞLU, Mustafa TERİN, Fatih ÇIĞ 2006. Yüzüncü YılÜniversitesi Ziraat Fakülteleri öğrencilerinin süs bitkilerine olan bakışaçıları. II. Ulusal Süs BitkileriKongresi. Sayfa: 494-500 8-10 Kasım. İzmir