İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı
Telefon / 2900
Kurumsal E-Posta
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme20.03.2013 15:03:00

Prof.Dr. CEMALETTİN ERDEMCİ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Bölüm Başkanı

Temel İslam Bilimleri
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Adı Soyadı:   Prof. Dr. Cemalettin ERDEMCİ

Doğum Tarihi: 01 Ocak 1969

Ünvanı: Profesör

Yüksek Lisans

İbn Sellâm el-İbâdî ve İtikâdî Görüşleri , Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü,  Van, 1996.

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nadim MACİT.

Doktora

 Mutekaddimin Kelamında Nassı Anlama Sorunu VeAşırı Yorum.  AnkaraÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2003.

Danışman: Doç. Dr. İlhami GÜLER.


LİSANS - LİSANSÜSTÜ VE DOKTORA’DA VERDİĞİDERSLER

·        Farsça

·        Matûrîdî Kelâmı

·        Kelâm İlminde Yöntem

·        Kelâm ve Çağdaş Problemler

·        Kelâm İlminde Nassı Anlama Sorunu

·        Kelâm ve Kozmoloji

·        İlk Dönem Kader Tartışmaları

LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKLARI

·   Reyhan Bağatur,(2008). Fahreddin er-Râzî’de İnsan Fiilleri ve Kader, Yüksek Lisans Tezi,Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

· Ragıp Kaplan,(2012). Zemahşerî’nin Kelâmi Görüşleri, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

· M.Mustafa Sancar, (2014), İmamu'l Harameyn el- Cüveynî'nin Değişim Geçirdiği Kelamî Görüşleri, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

· Metin Yıldız, (2015), İbn Metteveyh'in Kozmoloji Anlayışı, Doktora Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

· Ahmet Bardak, (2016),  Taftazanî'nin Kozmoloji Anlayışı, Doktora Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

· Nurullah Kiraz, (2016), Gazalî'nin Batinilik Eleştirisi, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİK

·         İslami İlimler Dergisi  (Yayın Kurulu Üyesi)

·         Şarkiyat Araştırmaları Dergisi (Danışma KuruluÜyesi)

·        Milel veNihal Dergisi (Danışma Kurulu Üyesi)

·         Sakarya İlahiyat Fakültesi Dergisi (Hakem)

KATILIMCIVE MÜZAKERECİ OLARAK KATILDIĞI BİLİMSEL TOPLANTILAR

·        KelamAnabilim Dalları X. Eğitim Öğretim Meseleleri Koordinasyon Toplantısı ve

İslam’da  Tanrı TasavvurlarıSempozyumu, 24-25 Eylül 2005, Sakarya.

·        KelamAnabilim Daları XI. Eğitim Öğretim Meseleleri Koordinasyon Toplantısı ve

İslam’da Peygamber İnancı Sempozyumu, 15-17 Eylül 2006, Diyarbakır.

·        KelamAnabilim Dalları XII. Eğitim Öğretim Meseleleri Koordinasyon Toplantısı ve

İslam’da Ahiret İnancı Sempozyumu, 29-30 Haziran 2007, Sivas.

·        KelamAnabilim Dalları XIII.  KelamKoordinasyon Toplantısı ve Kelam Öğretimi Sempozyumu 28- 30 Temmuz 2008,Ankara.

·        KelamAnabilim Dalları XIV. Eğitim Öğretim Meseleleri Koordinasyon Toplantısı

Ve Kelam’a Göre DiğerDinler Sempozyumu, 29 Haziran - 1 Temmuz 2009, Samsun.

Güncelleme : 21.02.2017 12:40:43
AKADEMİK ÜNVANLAR

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

1994-1996

Ar.Gör.  

 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

1996-2002

Dr. Ar. Gör

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2002-2007

Doç. Dr

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2008-2013

Prof. Dr

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2013-2013

Prof. Dr.

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2013-

 

DİĞER YAYINLAR

1 Makale

Erdemci, C. - Aktay Y., (2000). “Muhammed Arkoun’unOtantiklik Siyaseti”  (Yasin Aktay ilebirlikte) Tarih Felsefe Siyaset Üzerine, Konuşmalar, (MuhammedArkoun’dan Çeviri),  adlı kitabın içinde,Vadi Yayınları, Ankara, ss. 173-194.

 

Erdemci,C., (2008). “Ehl-i Sünnet Ekolünün Oluşumu ve Misyonu Üzerine” Bilge Adamlar Dergisi, Van,ss.7-13

 

 

2.Değini/Eleştiri

 

 Erdemci, C., (2002). FelsefeMirasımız Nasıl Katlediliyor, TezkireDergisi, sayı:24, ss.158-165.

 

Erdemci,C.,(2003).  Türkçe’de Siyasal İlahiyat Üzerine, Tezkire Dergisi sayı:31-32, ss. 211-219.

 

3. Kitap Tanıtımı

 

 Erdemci, C.,(2003). Ezeli Hikmet ve Dinler, İslâmiyâtDergisi, cilt: 7, sayı: 1, ss.193-198 ( 2004)

 

Erdemci, C., (2003). Mutezile ve Hadis, Marife Dergisi,  Yıl: 3, sayı: 3, , ss. 417-422 (2003)

 

 

4.Çeviri/Makale

 

 Erdemci, C.,(2004). Alemin Hudûsuna İlişkin Yahya En-Nahvî ile Kelamcıların DelillerininKarşılaştırılması, (İbn Hammar’dan çeviri) KADERYıl :2, sayı: 2, ss. 155-164, (2004).

KİTAPLAR

Erdemci, C. (2007). Kelam Kozmolojisine Giriş, Araştırma Yayınları, Ankara.

Erdemci,C. (2009). Kelâm İlmine Giriş, DemYayınları, İstanbul.

Erdemci, C. (2000). Tarih Felsefe Siyaset ÜzerineKonuşmalar (Yasin Aktay ilebirlikte Muhammed Arkoun’dan çeviri) Vadi Yayınları, Ankara.

 

Erdemci, C. (2002). Felsefenin Temel İlkeleri–Makâsidu’l-Felâsife- (Gazzali’denÇeviri), Vadi Yayınları,  Ankara.

 

Erdemci, C. (2009).Ahlâk -el-Ahlâk ve’s-siyer fimüdâvâti’n-nüfûs-  (Hasan Hüseyin Bircan ile birlikte İbnHazm’dan çeviri), Bilge Adam yayınları, Van.

 

Erdemci, C.(2010). Kelam İlmine Giriş,  Cağfer Karadaş Editörlüğünde  İlahiyat Ön Lisan Kitabı( 5. ve 6. Üniteler),Anadolu Açık Öğretim Yayınları Eskişehir.

 

 Erdemci,C. (2011). İslam İnanç Esasları, Prof. Dr. İlyas Çelebi Editörlüğünde İlahiyat ÖnLisans ( 13. Ünite), Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları,Erzurum.

 

Erdemci, C. (2012). Kelam İlmine Giriş, Prof. Dr. İlyasÇelebi Editörlüğünde İlahiyat Ön Lisans ( 3. Ünite), Atatürk Üniversitesi AçıkÖğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum.

MAKALELER

UlusalHakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

  Erdemci, C. (2006). Kelamİlminde Haberin Epistemolojik Değeri, Dinbilimleri Akademik AraştırmaDergisi (www.dinbilimleri.com), cilt:VI, sayı:1, s.153-176.cİL SAYI:1 YIL:2006)CİLT: VI SAYI:1 YIL:2006)

 Erdemci,C.(2006). İlk Dönem (Hicri I. Asır) Kader Tartışmaları : Ömer b. Abdülaziz-Ğaylân ed- Dımaşkî Tezkire Dergisi,  sayı: 43-44, ss. 194-219.

 

Erdemci, C. (2006). Proclus’un Alemin Kıdemineİlişkin Delilleri Üzerine, HÜİFD cilt:5,sayı: 9, ss. 153-170.

 

Erdemci, C. (2006). İslam Kelamında Nassı AnlamaSorunu ve Aşırı Yorum, İslami İlimlerDergisi,    cilt:1, sayı: 2, ss. 7-18(2006).

 

Erdemci, C. (2009).  İbn Metteveyeh ve‘et-Tezkire fi Ahkâmi’l- Cevâhir ve’l-A’raz’ Adlı esri Üzerine, İslamîİlimler Dergisi, c.I, sayı: 2, ss. 7-38, Çorum.

 

Erdemci,C. (2011).Kelam İlminde Vahiy, Milel ve Nihal Dergisi, cilt:8.Sayı:1ss119-142,  İstanbul.

 

 

 

Erdemci, C. (2012. Selçuklu Siyasetinin Eş’ariliğin Sistemleşmesindeki Rolü, İslamiİlimler Dergisi, c.VII,Sayı:2 ss 7-32, Çorum, 2012.

 

 

.

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında(Proceeedins) Basılan Bildiriler

 Erdemci, C., (2009) Seyfuddin el- Âmidî’deHaberin Epistemolojik Değeri, UluslararasıSeyfuddin Âmidî Sempozyumu, (Şarkiyat Araştırmaları Derneği, 24-26 ekim 2008, Diyarbakır). ss.193-209. Ensar Yayınları, 2009 İstanbul.

Erdemci,C.,(2010).Abbasi Saraylarında Yapılan Münazara Meclisleri Ve İslam DüşüncesininGelişimine Katkısı, Uluslararası Şehir ve Medeniyet Sempozyumu,Çorum Belediye Başkanlığı, 9-11 Ekim 2009 Çorum, Ankara Okulu Yayınları, ss227-237

 

Erdemci,C., (2012). Kelamcıların Dini Metinleri Okuma Biçimi, Uluslararası Dini veFelsefi Metinleri Yeniden Okuma Sempozyumu,  İstanbul, ss 975-1001.

 

Erdemci,C., (2012). Medreselerde Kelam Eğitimi ve Sosyal hayat Yansımaları, UluslarArası Medreselerde Eğitim ve Medrese Geleneği Sempozyumu (BasımAşamasında),  Muş.

 

UlusalBilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

Erdemci,C., (2004). Kelam İlminde Akıl Ve Naklin Etkinliği Problemi,  Kelam İlminin Yeniden İnşasında GeleneğinRolü Sempozyumu , ss.329-344, Elazığ.

 Erdemci, C., (2011). Kader Hidayet- dalalet Ecel ve Rızık, İnsan İradesi ve Kudret-i İlahiyye Bağlamında Kader Meselesi, EnsarYayınları, İstanbul, ss 263-285

Erdemci,C., (2012). MihneOlayının Kelam İlmine Etkisi, Mihne Hadisesinin İslami İlimlere EtkisiÇalıştayı, , Ankara Okulu Yayınları, İstanbul.